Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție - muncitor calificat II - vacante în cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene - Formație de lucru din aparatul de specialitate al Consiliului Județea

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție - muncitor calificat II - vacante în cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene - Formație de lucru din aparatul de specialitate al Consiliului Județea

Miercuri, 8 iulie 2015

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs la sediul său, din municipiul Sfântu Gheorghe Piața Libertăţii, nr. 4 și va consta din 2 probe: proba scrisă în data de 30.07.2015 ora 9 și proba de interviu în data de 05.08.2015, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene - Formație de lucru din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna:

muncitor calificat II

 

Condiții specifice de participare la concurs:

  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • vechime în muncă: de minim 6 ani.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 22.07.2015, ora 1600, inclusiv, la secretarul comisiei de concurs la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Covasna.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

09.07.2015 - 22.07.2015 – depunerea dosarelor de concurs

- în termen de maxim două zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de concurs are loc selecția dosarelor

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

30.07.2015 – proba scrisă

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise – notarea și comunicarea rezultatului probei scrise

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

05.08.2015 – proba de interviu

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei de interviu – notarea și comunicarea rezultatului probei de interviu

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei de interviu se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

- în termen de maxim o zi lucrătoare după expirarea termenului de comunicare a rezultatelor la contestațiile depuse se comunică rezultatele finale ale concursului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna - Compartimentul resurse umane, la secretariatul comisiei de concurs asigurat de Zaharia Maria telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Bibliografie

LISTA privind actele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs

Rezultatul selecției dosarelor - afișat pe site la 27.07.2015, ora 15,32.

Rezultat proba scrisă - afișat pe site la 31.07.2015, ora 13,25

Rezultat probă interviu - afișat pe site la 5.08.2015, ora 16.00

Centralizator final - afișat pe site la 7.08.2015, ora 9.25

Noutăți