Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 155/2023,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă extraordinară de îndată,
în data de 6 martie 2023, ora 12,00
care va avea loc online pe platforma ZOOM,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Covasna cu Municipiul Sfântu Gheorghe și alți parteneri în vederea constituirii Consorțiului pentru învățământ dual „SEPSI DUAL”, precum și aprobarea participării cu proiectul ,,Înființarea unui campus pentru învățământul dual în Municipiul Sfântu Gheorghe’’ la apelul de proiecte Pilonul IV: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate finanțat prin Planului Național de Redresare și Reziliență;

Inițiator: Jakab István-Barna, Vicereședintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

Şedinţa este publică.

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 154/2023,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,
în data de 9 martie 2023, ora 12,00
la Casa Orășenească de Cultură Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 129,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. privind aprobarea asocierii între Județul Covasna și Orașul Baraolt, în vederea realizării investiției „Reabilitare alei, parcări și instalații exterioare de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială și iluminat public în incinta Spitalului Orășenesc Baraolt, județul Covasna”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. privind aprobarea transmiterii cu caracter temporar a sectorului de drum județean DJ103, aflat în proprietatea publică a județului Covasna, din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea Consiliului Local al Comunei Vâlcele;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. privind acceptarea constituirii dreptului de superficie asupra terenului înscris în C.F. nr. 25043 Malnaș și a dreptului de servitute asupra terenului înscris în C.F. nr. 25042 Malnaș, în favoarea Județului Covasna, în vederea construirii unui refugiu montan cu observator panoramic în Munții Bodoc, precum și declararea obiectivului de investiție ca fiind de utilitate publică;

Inițiator: Jakab István-Barna, Vicepreședintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. privind aprobarea încetării Contractului de comodat nr. 162/28.05.2021, încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás, prin acordul de voință al părților;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. pentru aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor aferente anului 2022 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Covasna 2020-2025;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I și III

6. privind aprobarea asocierii Județului Covasna cu Comuna Bodoc și Stemal Entertainment S.R.L. în vederea promovării valorii culturale ale Castelului Mikó din localitatea Olteni, comuna Bodoc, județul Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

7. privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unor unități de învățământ preuniversitare rurale și a unităților conexe din județul Covasna” la apelul de proiecte Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15. Educație, finanțat din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare capelă funerară Szentkereszty Stefania”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

9. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 109/2011 privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, Judeţul Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

10. privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual sub forma majorării capitalului social prin aport în natură cu dreptul de folosință asupra unui imobil pentru societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

11. privind constatarea pierderii calităţii de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnilor Pampu-Romanescu Liviu și Imre Csaba Loránd, respectiv validarea desemnării unor noi membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I și III

12. privind aprobarea asocierii între Județul Covasna și Fundația Culturală „Vigadó” pentru desfășurarea unor programe culturale;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

13. cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2023;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

14. privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

15. privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I; II și IV

16. privind aprobarea activității desfășurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2022, precum şi a programului cadru de acţiuni pe anul 2023 în acest domeniu;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

17. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

18. privind stabilirea costului anual pe 2023, pentru serviciile sociale oferite unui copil/tânăr/persoană adultă cu dizabilități, care beneficiază de protecție în condițiile legii;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

19. pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2023, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

20. pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

 

II. Alte materiale:

1. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC Közösségek Közti Társulás pentru anul 2022;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

2. Raportul de activitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pe anul 2022;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

3. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2022;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

 

III. Diverse.

 

Şedinţa este publică.

 

 

Noutăți