Itt vagy: » Megyei Tanács » Formanyomtatványok » Minisztériumok

Minisztériumok

2011. április 21., csütörtök

Kulturális és Vallásügyi Minisztérium • Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

1. Kérvény gazdasági szereplők működési engedélyére, történelmi műemlékek védelme területén
Cerere de autorizare a operatorilor economici pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice

2. Kérvény gazdasági szereplők működési engedélyének meghosszabbítására, történelmi műemlékek védelme területén
Cerere de prelungire a autorizaţiei operatorilor economici pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice
3. Kérvény a történelmi műemlékek védelme területén kifejtett tevékenységekre engedélyezett gazdasági szereplők nyilvántartó Jegyzékébe való bejegyzés iránt
Cerere de înscriere în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice
4. Kérvény szakmai elismerés iránt a műemlékvédelem területén
Cerere pentru atestare profesională în domeniul protejării monumentelor istorice
1. Kérvény a Kulturális és Vallásügyi Minisztérium engedélyére kulturális termékeket forgalmazó gazdasági szereplők számára
Cerere pentru obţinerea avizului Ministerului Culturii, Cultelor şi Patromoniului Naţional privind autorizarea agenţilor economici care comercializează bunuri culturale

2. Összefoglaló dokumentáció. Melléklet a kulturális termékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági szereplők engedély iránti kérvényéhez
Documentar sintetic anexat Cererii pentru obţinerea avizului Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional privind autorizarea agenţilor economici care comercializează bunuri culturale
3. Kérvény exportengedély kibocsátása iránt
Cerere pentru eliberarea unui certificat de export
4. Lista azokról a kulturális tárgyakról, amelyekre az exportengedélyt kérik
Lista bunurilor culturale pentru care se solicită certificat de export
5. Kérvény kulturális tárgyak felvétele/törlése/egyik kategóriából a másikba való áthelyezése iránt
Cerere pentru clasare/declasare/trecere dintr-o categorie juridică în alta a bunurilor
1. Kérvény laboratórium/karbantartási és restaurálási műhely működési engedélyének kibocsátása iránt
Cerere de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru laborator/atelier de conservare şi restaurare

2. Összefoglaló dokumentáció. Melléklet laboratórium/karbantartási és restaurálási műhely működési engedélyének kibocsátása iránti kérvényéhez
Documentar sintetic anexat Cererii de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru laborator/atelier de conservare şi restaurare
3. Saját felelússégű nyilatkozat a nemzeti ingó kulturális vagyon védelmét szabályozó törvény betartásáról
Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil
1. Beiratkozási lap a régészek regiszterébe
Fişă tip de înscriere în registrul arheologilor

2. Szisztematikus régészeti kutatásra szóló engedély iránti kérelem
Formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei de cercetare arheologică sistematică
3. Megelőző régészeti kutatásra szóló engedély iránti kérelem
Formular pentru solicitare eliberării autorizaţiei de cercetare arheologică preventivă
4. Kérvény régészeti megfigyelési engedély kibocsátására
Formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei de supraveghere arheologică
5. Kérvény terepfelmérési engedély kibocsátására
Formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei de evaluare de teren
6. Kérvény fémdetektor használatát engedélyező bizonylat kibocsátására
Formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei de utilizare a detectoarelor de metale
 

Oktatási, Kutatási és Innovációs Minisztérium • Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

1. Kérvény (egyetemi) tanulmányok honosítása ügyében
Cerere pentru echivalarea studiilor (facultate)

2. Kérvény (általános iskolai, középiskolai) tanulmányok honosítása ügyében
Cerere pentru echivalarea studiilor (şcoala generală, liceu)
3. Kérvény érettségi oklevél honosítása ügyében
Cerere pentru echivalarea diplomei de bacalaureat
4. Kérvény tanulmányi iratok láttamozásának jóváhagyására
Cerere pentru aprobarea vizării actelor de studii
5. Kérvény külföldi tanulmányok elismerésének jóváhagyására
Cerere pentru aprobarea recunoaşterii studiilor efectuate în străinătate
 

Igazságügyi és Állampolgári Jogok Minisztériuma • Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

1. Kérvény tartásdíj külföldi behajtása ügyében
Cerere pentru obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate

2. A tartásdíj külföldi behajtásához szükségek iratok, az 1956. június 20-i New York-i egyezmény értelmében
Acte necesare pentru obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate
3. Különleges meghatalmazás a tartásdíj külföldi behajtására
Procură specială pentru obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate
4. Nyomtatvány a határon átívelő kárenyhítések kérvényezésére
Formular pentru cererea de obţinere a compensaţiilor financiare în situaţii transfrontaliere
1. Névlevédési kérelem
Cerere pentru acordarea disponibilităţii denumirii

2. Kérvény az egyesületek és alapítványok országos Jegyzéke adatainak közlése iránt
Cerere de comunicare date din Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor
 

Környezetvédelmi Minisztérium • Ministerul Mediului

1. Kérvény vissza nem térítendő támogatásra (civil szervezetek, oktatási intézmények)
Cerere de finanţare nerambursabilă pentru ONG-uri, respectiv unităţi şi instituţii de învăţământ

2. Kérvény vissza nem térítendő támogatásra (gazdasági szereplők)
Cerere de finanţare nerambursabilă pentru operatori economici
3. Kérvény vissza nem térítendő támogatásra (közigazgatási intézmények)
Cerere de finanţare nerambursabilă pentru unităţi administrativ-teritoriale
4. Kérvény a Környezetvédelmi Alap iránti kötelezettségeket tanúsító bizonylat kibocsátására
Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
 

Munkaügyi Minisztérium • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

1. Nyilatkozat a nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási járandóságokról szóló, a Szociális és Munkaügyi miniszter 340/2001 sz. Rendeletével elfogadott, 19/2000 sz. Törvény alkalmazási utasításai, majd az 1.019/2007. sz. Rendelet utólagos módosításai szerint
Declaraţie conform Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.019/2007

2. Biztosítási nyilatkozat a 19/2000. sz. Törvény szerint
Declaraţie de asigurare conform Legii 19/2000
3. Igénylés biztosítási nyilatkozat visszavonása iránt
Solicitare de retragere a declaraţiei de asigurare
1. Kérvény ideiglenes munkaerő-kölcsönzési engedélyre
Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca agent de muncă temporar

2. Kérvény iratcsomó elemzésére külsőmunkavédelmi szolgálat engedélyezési bizonylatának kiállítására
Solicitare analizare dosar în vederea eliberării certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie
3. Kérvény szociális szolgáltatók akkreditálása iránt
Cerere de acreditare furnizori de servicii sociale
4. Kérvény a tevékenység folytatásának munkabiztonsági és munkaegészségügyi engedélyezésére
Cerere şi declarare pe propria răspundere pentru autorizarea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
1. Kérvény munkanélküli segély megítélésére
Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj

2. Kérvény a munkanélküli segély újrafolyósítására
Cerere privind repunerea în plată a indemnizaţiei de şomaj
3. Kérvény a 118/1990. sz. Törvényerejű rendeletben az üldözött személyek számára biztosított jogok érvényesítésére
Cerere pentru acordarea drepturilor conferite de DL118/1990 pentru persoane persecutate
4. Kérvény családi pótlék jóváhagyására
Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii
5. Kérvény családi pótlékok jóváhagyására
Cerere pentru acordarea alocaţiilor de stat
6. Kérvény gyermekeknek járó havi élelmiszer-juttatás jóváhagyására
Cerere pentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană pentru copii
7. Kérvény felnőtteknek járó havi élelmiszer-juttatás jóváhagyására
Cerere pentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană pentru adulţi
8. Kérvény a gyermeknevelési támogatás folyósításának módosítására
Cerere pentru efectuarea unor modificări cu privire la plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului
9. Kérvény a családi pótlék folyósításának módosítására
Cerere pentru efectuarea unor modificări cu privire la plata alocaţiei de stat
10. Kérvény a fogyatékossági támogatás folyósításának módosítására
Cerere pentru efectuarea unor modificări cu privire la plata drepturilor de alocaţie de handicap
11. Kérvény a gyermeknevelési támogatás időszakára és összegére vonatkozó igazolás kiállítására
Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe cu privire la perioada şi cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului
12. Kérvény és saját felelősségű nyilatkozat a 448/2006. sz. törvény 12. cikk 1. bek. b), e) – g) pontjában és 2. bekezdésében biztosított járandóságok jóváhagyására
Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 12, alin 1 lit b), e) şi g) şi la alin 2 din Legea 448/2006
13. Kérvény és saját felelősségű nyilatkozat gyermeknevelési segély/ösztönzés és családi pótlék folyósítására
Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentul şi alocaţia de stat pentru copii
14. Kérvény és saját felelősségű nyilatkozat újszülött-csomag jóváhagyására
Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi
15. Kérvény kiegészítő családi pótlék / az egyszülős család családi pótlékának jóváhagyására
Cerere pentru acordarea alocaţiei familiale complementare alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală
16. Kérvény a gyermek 2 éves koráig folyósított gyereknevelési támogatás újrakiutalása/bankszámlára történő átutalása iránt
Cerere reordonanţare/virament în cont bancar pentru indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului până la 2 ani
17. Kérvény családi pótlék újrakiutalása/ bankszámlára történő átutalása iránt
Cerere reordonanţare/virament în cont bancar pentru alocaţie de stat pentru copii
18. Kérvény és saját felelősségű nyilatkozat családalapítási anyagi támogatás folyósítására
Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei
19. Formanyomtatvány társadalombiztosítási járandóságok kérelmezésére (nyugdíj kivételével)
Cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale, altele decât pensiile
1. Kérvény orvosi készülék kiutalására
Cerere pentru acordarea de dispozitive medicale

2. Kérvény szakmai átképzési tanfolyamon való részvételre
Cerere de participare la curs de recalificare sau reconversie profesională
3. Kérvény munkabalesetek és szakmai betegségek esetére szóló biztosítási jogok igénylésére
Cerere privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale
4. Kérvény költségek visszatérítésére
Cerere de rambursare a cheltuielilor
1. Kérvény elbocsátást megelőző szolgáltatások jóváhagyására
Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere

2. Kérvény nyilvántartásba vételre munkaerő-közvetítés céljából
Cerere pentru luarea în evidenţă în vederea beneficierii de serviciile de mediere a muncii
3. Kérvény az utólagosan módosított és kiegészített, a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. sz. Törvény 72. cikkelyében biztosított jogok érvényesítésére
Cerere pentru a beneficia de prevederile art.72 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
4. Kérvény az utólagosan módosított és kiegészített, a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. sz. Törvény 74. cikkelyében biztosított jogok érvényesítésére
Cerere pentru a beneficia de prevederile art.74 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
5. Kérvény az utólagosan módosított és kiegészített, a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. sz. Törvény 75. cikkelyében biztosított jogok érvényesítésére
Cerere pentru a beneficia de prevederile art.75 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
6. Fizetési kötelezettségvállalás
Angajament de plată
7. Kérvény az utólagosan módosított és kiegészített, a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. sz. Törvény 93. cikkelyében biztosított jogok érvényesítésére
Cerere pentru a beneficia de prevederile art.93 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
8. Kérvény az utólagosan módosított és kiegészített, a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. sz. Törvény 731. cikk 1. bekezdésében biztosított jog érvényesítésére
Cerere pentru acordarea dreptului prevăzut la art.73′ alin.(1) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
9. Kérvény az utólagosan módosított és kiegészített, a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. sz. Törvény 731 cikk 2. bekezdésében biztosított jog érvényesítésére
Cerere pentru acordarea dreptului prevăzut la art.731 alin.(2) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
1. Kérvény munkakönyv érvénytelenítésének jóváhagyására (amennyiben egy személy két munkakönyv tulajdonosa)
Cerere în vederea eliberării unei aprobări pentru anularea unui carnet de muncă (în situaţia în care o persoană deţine două carnete) - persoană fizică

2. Kérvény munkakönyv érvénytelenítésének jóváhagyására (amennyiben egy személy két munkakönyv tulajdonosa)
Cerere în vederea eliberării unei aprobări pentru anularea unui carnet de muncă (în situaţia în care o persoană deţine două carnete) - persoană juridică
3. Kérvény megrongálódott munkakönyv másodlatának kiállítására (magánszemély részére)
Cerere în vederea eliberării unei aprobări pentru întocmirea unui duplicat al carnetului de muncă deteriorat
4. Kérvény elveszett munkakönyv másodlatának kiállítására (magánszemély részére)
Cerere în vederea eliberării unei aprobări pentru întocmirea unui duplicat carnet de muncă, în situaţia în care o persoană a pierdut carnetul de muncă - persoană fizică
5. Kérvény elveszett munkakönyv pótlásának jóváhagyására (jogi személyek részére)
Cerere în vederea eliberării unei aprobări pentru întocmirea unui duplicat carnet de muncă, în situaţia în care o persoană a pierdut carnetul de muncă - persoană juridică
1. Kérvény öregségi nyugdíj / előrehozott nyugdíj / csökkentett összegű előrehozott nyugdíj jóváhagyása iránt
Cerere pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă / pensie anticipată / pensie anticipată parţială

2. Kérvény rokkantsági nyugdíj jóváhagyása iránt
Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate
3. Kérvény utódlási nyugdíj jóváhagyása iránt
Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
4. Kérvény elhalálozott nyugdíjasnak ki nem fizetett pénzösszegek folyósítása iránt
Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
5. Nyilatkozat az állami nyugdíjrendszer keretében megillető járandóságok és egyéb romániai társadalombiztosítási járandóságok külföldi átutalására
Declaraţie de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale în România
1. Kérvény szakmai tájékoztatás és tanácsadás céljából történő nyilvántartásba vételre
Cerere pentru înscrierea în evidenţă în vederea informării şi consilierii profesionale

2. Kérvény nyilvántartásba vételre szakképzési programba való beiratkozás céljából
Cerere pentru luarea în evidenţă în vederea înscrierii la un program de formare profesională
3. Kérvény nyilvántartásba vételre önálló tevékenység vagy üzlet indítására nyújtott tanácsadás és segítség céljából
Cerere pentru înscrierea în evidenţă în vederea acordării de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri
4. Kérvény szakképzést szolgáltató engedélyeztetésére
Cerere de autorizare pentru furnizori de formare profesională
5. Melléklet a szakképzést szolgáltatók engedélyeztetéséhez
Anexe la Cerere de autorizare pentru furnizori de formare profesională (fişă de autoevaluare; raport de evaluare; raport de monitorizare)

Hírek